• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Organi šole

  1. UREDBA O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARILUREDBA O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL.docx Svet zavoda
   Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je imenovan za mandatno obdobje (oktober) 2017–2021. Člani sveta zavoda so: Katja Alauf, Barbka Borštnar, Mojca Rodič, Biserka Rotar, Jožica Rovšek (predstavniki delavcev), Tanja Cenc, Ana Holc, Sebastjan Ledinek (predstavniki ustanovitelja), Urška Pajk Učakar, Ervin Planinc in Uroš Zalokar (predstavniki staršev). Za predsednico Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je bila izvoljena Jožica Rovšek, za namestnico predsednice Biserka Rotar.
   Na osnovi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti, daje ustanovitelju in ravnateljici šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s pravili zavoda določene zadeve.
  1. Ravnateljica
   Ravnateljica organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovorna za zakonitost dela zavoda.
  1. Strokovni organi delavcev: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi
   Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu  oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
   Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.
   Učitelji istega predmeta ali skupine predmetov oblikujejo strokovne aktive. V šolskem letu 2019/2020 so na šoli naslednji strokovni aktivi:
   – aktiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vodi Simona Božič;
   – aktiv za  4. in 5. razred vodi Nina Magister;
   – aktiv za družboslovje (zgo, geo, dke, lum, gum) vodi Klemen Turnšek;
   – aktiv za naravoslovje 1 (mat, fiz, tit) vodi Ivan Skrinjar;
   – aktiv za naravoslovje 2 (bio, nar, kem, gos) vodi Irena Štusej;
   – aktiv za jezikoslovje (slj, tja, NI) vodi Barbara Zupančič;
   – aktiv za šport vodi Gašper Ovnik;
   – aktiv za OPB vodi Biserka Rotar.
  1. Svetovalna služba
   Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi pomoč učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencev, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov, svetuje pri izbiri in vpisu učencev v srednje šole. Vodi postopke v zvezi z evidentiranjem nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami, usklajuje delo strokovnih skupin, ki se s temi otroki ukvarjajo ter vodi evalvacijo obravnav teh otrok; sodeluje z ustreznimi službami izven šole, ki so vključene v delo z učenci. Izvaja priprave na vpis in izvede vpis v prvi razred ter druge potrebne naloge oziroma naloge po navodilu vodstva šole.
   Poleg svetovalnega dela izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči učencem s primanjkljaji na različnih področjih in opravlja svetovalne storitve.
  1. Svet staršev
   Svet staršev šole sestavljajo starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v novem šolskem letu. Vodi ga izvoljeni predsednik.
   Svet staršev daje soglasje in predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, potrjuje letni delovni načrt in daje predloge k spremembam, potrjuje realizacijo letnega delovnega načrta, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
  1. Upravni odbor šolskega sklada se bo formiral predvidoma konec meseca septembra (za dobo dveh let).
   Sklep (ki vsebuje pravila poslovanja) o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje je dostopen v tajništvu šole.
   Šolski sklad razpolaga s finančnimi sredstvi, ki jih šola prejme od donacij ali prispevkov posameznikov (na sejmih in podobno). Odločanje o uporabi sredstev je v pristojnosti članov upravnega odbora šolskega sklada

  Zaposleni v šoli pa opozarjamo na UREDBO O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL. Povzetek, ki zadeva vse nas je v prilogi: UREDBA O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL.docx