• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Vpis v srednjo šolo

  Karierno orientacijo vodi svetovalna delavka Ines Kolar.
  Šolsko leto 2017/2018
  Rokovnik vpisa: v prilogi najdete pomembne datume aktivnosti ob vpisu v srednje šole: odpri (http://www.osic.si/wp-content/uploads/2012/08/ROKOVNIK_KO_okt_2017.pdf).
  Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
  Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2017/18 se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Tabelo za izračun točk najdete na povezavi: http://www.mojaizbira.si/pomoc-ucencem
  Izjeme: umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti/spretnosti); športni oddelek gimnazije (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki). 
  Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).
  Izbirni postopek kandidatov v primeru omejitve vpisa
  1. krog: v 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v prvem krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki niso zbrali dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. Prejmejo novo prijavo, na katero navedejo želene programe.• 2. krog: učenci, ki niso bili izbrani v 1. krogu, kandidirajo na 10 % prostih mest na šolah, ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

  Koristne povezave
  Učenci naj poleg informacij, ki jih dobijo v šoli, skušajo razmišljati tudi s pomočjo sledečih spletnih strani:

  – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (rokovnik, razpis za vpis (januar), arhiv podatkov vpisa, omejitev …);
  – Portal Moja izbira (opisi poklicev, srednjih šol, srednješolskih programov, tabela za izračun točk, informacije o štipendijah …);
  – Portal eSvetovanje Zavoda za zaposlovanje (vprašalniki za odkrivanje interesov, lastnosti, kompetenc; informacije o poklicih, trgu dela itd.);
  – Računalniški program Kam in kako (geslo dobijo učenci v šoli; interaktivni vprašalnik, predstavitve poklicev …);
  – Serija izobraževalnih oddaj RTVS: To bo moj poklic (polurne oddaje, ki predstavljajo različne poklice);
  – Filternet: portal za mlade;
  – spletne strani srednjih šol (predmetniki, urniki, dejavnosti).
  Devetošolci se bodo skupaj s starši udeležili individualnih posvetovalnih pogovorov pri svetovalni delavki v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Če bi potrebovali več pomoči pri izbiri, se obrnite na svetovalno delavko ali na Zavod za zaposlovanje (enote CIPS; izpostava je tudi v Trbovljah).
  Štipendije
  Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši za učence zaprosite za eno izmed štipendij. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/).  

  Po Zakonu o štipendiranju (Ur. l. št. 56/2013 s pričetkom veljavnosti dne 1. 1. 2014) je med drugim možno zaprositi za naslednje štipendije:

  • državno štipendijo,
  • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
  • Zoisovo štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice,
  • štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.
   Poleg navedenih je možno pridobiti tudi štipendije različnih ustanov oz. fundacij, ali pa občin oz. regij. Za te informacije spremljajte spletišče.