• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Štipendija za deficitarne poklice

  Vloga bo najkasneje 14. 6. 2017 dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si.
  ROK ZA ODDAJO VLOGE: od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017.
  NAČIN ODDAJE VLOG: vloge se vložijo v papirni obliki na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada …… (beri dalje) Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« najprej 15. 6. 2017 do najkasneje 20. 9. 2017.
  VIŠINA ŠTIPENDIJE: 100,00 EUR mesečno do zaključka izobraževalnega programa.
  IZPLAČILO ŠTIPENDIJE: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
  OBVEZNA DOKAZILA: vlagatelj, ki je vpisan v programe za pridobitev poklica (glej Priloga 1) mora predložiti:
  v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 in fotokopijo spričevala šolskega leta 2016/2017; če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal. 
  Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …).
  POMEMBNE INFORMACIJE:
  prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
  ravno tako ne vpliva na plačilo dohodnine;
  dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in/ali Zoisovo štipendijo;
  v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.
  VEČ O RAZPISU NA:
  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
  Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01 434 15 77
  www.sklad-kadri.si
  deficitarne@sklad-kadri.si

   

   

  Accessibility