• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je bila 2021 v skladu z merili Javnega poziva za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu Dvig digitalne kompetentnosti izbrana za sodelovanje v navedenem projektu. 
  Projekt se sofinancira s sredstvi ZRSŠ, MIZŠ in UE iz evropskega socialnega sklada.
  Šolski koordinator projekta, ki  traja od 2021 do 2023, je Gašper Ovnik.

   _______________________________________________________________________________________________________________________________

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je bila 2020 v skladu z merili Javnega poziva za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (didaktični in psihosocialni vidiki)  izbrana za sodelovanje v navedenem dvoletnem projektu. 
  Projekt se sofinancira s sredstvi ZRSŠ, MIZŠ in UE iz evropskega socialnega sklada.
  Koordinator projekta v šolskem letu 2020/2021 je bil Klemen Turnšek, v šolskem letu 2021/2022 pa je Petra Horvat.

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  Sodelujemo v v večletnem projektu Jeziki štejejo (nosilec projekta Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani), koordinacija na šoli: Ajda Klanšek Šimunič (prvi dve leti), Barbara Zupančič. 
  Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

  Vsako leto se izvajajo dejavnosti v skladu s cilji projekta. 

  Povezava do spletne strani projekta: https://www.jeziki-stejejo.si/

  Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Projekt traja od leta 2017 do 2022, njegova skupna vrednost pa je 1.125.000 €. 

  Glavni cilj projekta Jeziki štejejo je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico

  Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov. 

  Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izobraževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in zmožnosti. 

  Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina). 

  Evropski dan jezikov-šolske aktivnosti, ki so potekale septembra 2021. Poročilo Barbare Zupančič: Evropski dan jezikov 2021, Zupančič
  foto: arhiv šole

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Program React EU- IKT za VIZ
  Cilji programa: Program React-EU – IKT za VIZ  je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ. 
  Projekt React-EU – IKT za VIZ bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.
  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

   

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  Šola je Kulturna šola 2021 – 2025 in nadaljevali bomo z najrazličnejšimi oblikami kulturno-umetniškega udejstvovanja, v katerega bomo skušali pritegniti čim večji delež učenk in učencev. Čeprav je to povezano z dodatnimi finančnimi sredstvi, pa bomo poskušali vse učence odpeljati na vsaj eno kvalitetno kulturno (glasbeno, plesno, gledališko, lutkovno ipd.) predstavo v enega od profesionalnih gledališč.
  Žal je tudi izražanje in doživljanje kulture v času nevarnosti širjenja virusne okužbe oteženo oz. zahteva številne prilagoditve.


  Šola je vključena tudi v projekt Mreža zdravih šol, kjer poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano in gibanje. Učenci imajo na voljo žoge, da se pred poukom in po njem lahko razgibajo na šolskem dvorišču/igrišču.
  Učenci, vključeni v OPB bodo lahko sodelovali pri dodatnih športnih vsebinah, ki jih bo izvajal učitelj športa in zunanji izvajalci (lokalni športni klubi).
  Spodbujamo vključevanje v odbojkarsko ekipo, ki se kosa z ekipo učiteljev. Vsako leto izvajamo Šport in špas – druženje generacij. Koordinatorica: Irena Štusej.
  Sodelujemo v Simbiozi giba. Priključimo se aktivnostim ob dnevu slovenske hrane. 
  Imamo šolske urbane vrtičke in čebelnjak.

  ______________________________________________________________________________________________________________

  Šola je bila vključena v program Zdrav življenjski slog 2017-2018, aktivnosti so potekale do avgusta 2018; vodja Gašper Ovnik. Vadba je potekala med šolskim letom po urniku vadbenih skupin, dodatne aktivnosti so se občasno izvajale ob sobotah ali med počitnicami. 


   Kot akreditirana gostiteljska ustanova za izvajanje Prostovoljskih projektov (prej: Evropska prostovoljska služba) smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje (sedaj Zavod za mladino in šport Trbovlje) gostili evropske prostovoljce.(2017: Loula iz Slovaške, 2017/2018: Josephine iz Nemčije, 2018/2019: Nevena iz Srbije, 2019/2020 Marina Savić in Bosne), ki so obogatili šolsko delo z neformalnimi oblikami učenja. Koordinatorica: Barbara Zupančič.
  Leta 2021 smo pridobili Znak kakovosti,  sodelovanje s prostovoljci se bo nadaljevalo, ko bodo epidemične razmere v družbi to dopuščale.

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Šola bo v šolskem letu 2021/2022 nadaljevala  z nacionalnim projektom Semena sprememb, ki ga usmerja ZPMS Ljubljana.  Sodelovali bodo učenci 4. in 5. razreda, mentorici Alenka Ramšak in Tina Trugar.

   


   

  Najmlajši bodo nadaljevali z vključitvijo v Zlati sonček (organizator Zavod RS za šport Planica); v okviru tega bodo izvedli različne športne in druge planirane aktivnosti. Znova se bodo pridružili tudi projektu Naučimo se plavati.  Mentorica obeh projektov je Mojca Mahkovic. Učenci bodo plavali v pokritem bazenu v Hrastniku.

  Za nekoliko starejše učence bomo nadaljevali s športnim programom Krpan (organizator Zavod RS za šport Planica); koordinator: Jure Jazbec.

  _______________________________________________________________________________________________________

  V šolskem letu 2013/2014 smo postali Simbioza šola in z delom pri tem medgeneracijskem projektu bomo predvidoma nadaljevali tudi v šolskem let 2019/2020. Učenci bodo pod mentorstvom Matica Leniča pomagali starejšim pri razvijanju njihovih e kompetenc., če bo za to dejavnost interes.

  Izvajali bomo Simbiozo giba, ko se starši oz. stari starši pridružijo najmlajšim pri urah športa – koordinatorica dogodka je Mojca Mahkovic.
  ____________________________________________________________________________________________________-

   

  V smislu spodbujanja zdravega načina življenja se bomo znova pridružili medgeneracijskemu športnemu druženju Šport in špas – druženje generacij, kjer športnim vsebinam dodajamo tudi izobraževalne (zdrava prehrana, predstavitev športov itd.). Dogodek bomo  izvedli na državni praznik – dan športa (23. septembra 2021). Šolska koordinatorica: Irena Štusej.


  Nadaljevali bomo s projektom Rastem s knjigo (organizator Javna agencija za knjigo RS), ki ga že nekaj let uspešno vodi mentorica Blanka Gombač. Projekt je medpredmetno in medinstitucionalno zasnovan in izvajan; vzpostavili smo dobro sodelovanje z lokalno knjižnico in njihovimi strokovnimi delavkami.

   _____________________________________________________________________________________________

  V smislu prometne varnosti se bomo pridružili projektu Varno na kolesu v organizaciji Butan plina (koordinatorica  Nina Magister).

  ____________________________________________________________________________________________

  Z različnimi oblikami pedagoškega dela se vsako leto priključujemo Dnevom evropske kulturne dediščine – dediščina gre v šole.  5, oktobra 2021 prirejamo celodnevni dogodek Lonček kuhaj!
  Predstavitev si lahko preberete tukaj: https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

  _____________________________________________________________________________________________

    Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije:
  – z različnimi aktivnostmi se bomo priključili Tednu otroka (oktobra 2021). V tem tednu bomo tudi izvedli “dan poklicev” – šolska koordinatorica:  Ines Čop;
  – učenci bodo še naprej sodelovali v nacionalnem  projektu: učenje človekovih in državljanskih pravic z otroškim parlamentom, tema: Šolstvo in šolski sistem, mentorica Biserka Rotar;

   


   

  Kot konzorcijski partnerji smo sodelovali pri skupnih dejavnostih v okviru projekta Gleda(l)išče (nosilec projekta Gledališki inštitut). Projekt se je sofinanciral s sredstvi evropskega socialnega sklada. Šolska koordinatorica: Blanka Gombač. Več si lahko preberete na platformi Zlata paličica (www.zlatapalicica.si). Projekt se je avgusta 2021 zaključil.

  Kot partnerji smo sodelovali v petletnem projektu Filmska osnovna šola (nosilec projekta Art kino mreža) – šolska koordinatorica: Blanka Gombač.  Projekt je bil sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada. 

  _________________________________________________________________________________________________________

  Žal pa moramo zaradi epidemičnih razmer v družbi zadnji dve leti veliko sodelovati z NIJZ.

   

   

  Accessibility