• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Strokovni organi šole

  –  Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, razredniki in ne-razredniki, ki v tekočem šolskem letu poučujejo v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  – Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu  oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
  – Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.
  – Učitelji istega predmeta ali skupine predmetov oblikujejo strokovne aktive. V šolskem letu 2020/2021 so na šoli naslednji strokovni aktivi:
  – aktiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vodi Katja Podmenik;
  – aktiv za  4. in 5. razred vodi Alenka Ramšak;
  – aktiv za družboslovje (zgo, geo, dke, lum, gum) vodi Klemen Turnšek;
  – aktiv za naravoslovje 1 (mat, fiz, tit, rač) vodi Matic Lenič;
  – aktiv za naravoslovje 2 (bio, nar, kem, gos) vodi Sabina Potrbin;
  – aktiv za jezikoslovje (slj, tja, NI) vodi Ajda Klanšek Šimunič;
  – aktiv za šport vodi Gašper Ovnik;
  – aktiv za JUV in OPB vodi Mojca Mahkovic. 
  Letni delovni načrti strokovnih aktivov so priloga Letnega delovnega načrta OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2020/2021.

  – Svetovalna služba: pedagoginja (za čas nadomeščanja: psihologinja): poleg svetovalnega dela izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči učencem s primanjkljaji na različnih področjih in opravlja svetovalne storitve.