• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svet zavoda

  Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je imenovan za mandatno obdobje (oktober) 2017–2021. Člani sveta zavoda so: Katja Alauf, Barbka Borštnar, Mojca Rodič, Biserka Rotar, Jožica Rovšek (predstavniki delavcev), Tanja Cenc, Ana Holc, Sebastjan Ledinek (predstavniki ustanovitelja), Urška Pajk Učakar, Ervin Planinc in Uroš Zalokar (predstavniki staršev). Za predsednico Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je bila izvoljena Jožica Rovšek, za namestnico predsednice Biserka Rotar.

  Na osnovi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti, daje ustanovitelju in ravnateljici šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s pravili zavoda določene zadeve.

  Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  2017, Poslovnik o delu sveta zavoda