• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Štipendije za deficitarne poklice

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 11. 1. 2019 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020 (273. javni razpis)«.

  Naj spomnimo devetošolce in tiste, ki zaključujejo osnovno šolsko izobraževanje, da se lahko ob zaključku šolskega leta in ob vpisih v srednje šole, od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019, oddate vlogo za štipendijo za deficitarne poklice, v kolikor ste se vpisali v ustrezne izobraževalne programe

  Vloga bo najkasneje 15. 6. 2019 dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si. Vlagatelj mora predložiti:

  – v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020 in

   – fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2018/2019;

  – če vlagatelj v šolskem letu 2018/2019 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih,

  – če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo upravne enote o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan Evropske unije oz. kopijo dovoljenja za prebivanje »Rezident za daljši čas«…).

  Podrobnejše informacije dobite na naslovu: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska 20, 1000 Ljubljana Tel.: 01 434 15 36 www.sklad-kadri.si deficitarne@sklad-kadri.si

  Deficitarni poklici-štipendije

  Accessibility