• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Katalog informacij javnega značaja

  Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje; tel: 03 56 33 202, 03 56 33 203; 
  www.osic.si; os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
  KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Osnovni podatki o katalogu

  Naziv zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje
  telefon:
  03 56 33 202 (tajništvo),
  03 56 33 203 (računovodstvo)
  e-naslovi:
  os-ic.trbovlje@guest.arnes.si (tajništvo)
  os-ic2.trbovlje@guest.arnes.si (računovodstvo) 
  Odgovorna oseba

  Ravnateljica: Maja Volk
  mag. prof. inkl. ped.

  telefon: 03 56 33 200
  e-naslov: maja.volk4@guest.arnes.si

  Pomočnica ravnateljice: Sabina Potrbin
  telefon: 03 56 33 202
  e-naslov: sabina.potrbin@guest.arnes.si

  Svetovalna služba

  Katja Podmenik (svetovalna služba):
  e naslov:  katja.podmenik2@guest.arnes.si
  telefon: 03 56 33 207

  Ines Čop (izvajanje DSP)
  e-naslov: ines.cop@guest.arnes.si 
  telefon: 03 56 433 207

  Kaja Klančišar (izvajanje DSP)
  prisotna v šoli vsak ponedeljek dopoldan

  Helena Potušek
  e naslov: helena.potusek@guest.arnes.si
  telefon 03 56 33 202 (med 13. in 14. uro)

  Knjižnica Urška Cilenšek
  telefon: 03 56 33 205
  e-naslov: urska.cilensek@gess.si
  Datum prve objave kataloga 07. 12. 2006
  Datum zadnje spremembe 5. 6. 2022
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.osic.si

  Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

  Organigram in podatki o organizaciji zavoda:
  Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje:
  šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:
  – osnovnošolsko izobraževanja;
  – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
  – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
  – dejavnost knjižnic;
  – druge športne dejavnosti.
  V šoli so organizirane tudi naslednje službe:
  svetovalna služba, tajništvo, računovodstvo, tehnična služba.
  Poleg dejavnosti v okviru javne službe lahko šola opravlja še naslednje:
  – drugo tiskanje;
  – priprava na tisk;
  – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
  – trgovina na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
  – drugo založništvo;
  – prirejanje razstav, sejmov in srečanj.

  Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
  Organigram zavoda: 
  Organigram 2021,2022  1.9.2021
  Organigram 2021,2022, 1,1,2022.docx
  Organigram od 3. 6. 2022: Organigram 2021,2022, junij 2022

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Trg Franca Fakina 8
  1420 Trbovlje

  Varovanje podatkov
  V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

  DATAINFO.SI, d.o.o.
  Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
  www.datainfo.si
  e-pošta: dpo@datainfo.si
  telefon: +386 (0) 2 620 4 300
  DATAINFO.SI – letni delovni načrt za leto 2022:  Letni načrt- varstvo osebnih podatkov – Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje – DATAINFO.SI – 20.01.2022
   Politika zasebnosti (v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje):  DATAINFO-Politika zasebnosti, marec 2022.docx

   

  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
  Pristojna oseba: Petra Marinko, tajnica VIZ OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,
  tel.: 03 56 33 202
  e-pošta:
  os-ic.trbovlje@guest.arnes.si,
  petra.karba@guest.arnes.si
  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
  Notranji predpisi
  • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, spremembe in dopolnitve
  • Vzgojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravila šolskega reda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Dopolnjena pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravila opravljanja izpitov
  • Prometno varnostni načrt
  • Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravilnik o  obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravila šolske prehrane na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravilnik o delovnem in poslovnem času OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz šolskega sklada
  • Pravilnik o protivlomnem alarmnem sistemu
  • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu
  • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
  • Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu
  • Pravilnik o odpisu knjižnega gradiva
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
  • Pravilnik o popisu
  • Register tveganj
  • Akt o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Poslovnik o delu sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Poslovnik šolske knjižnice
  • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
  • Pravila delovanja UO šolskega sklada OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Obvestilo zaposlenim glede obdelave osebnih podatkov v kadrovskih evidencah delodajalca
  • Politika varstva osebnih podatkov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Načrt preprečevanja razmnoževanja legiolenoz v internem vodovodnem omrežju v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v času koronavirusa
  • Načrt zaščite in reševanja ljudi v primeru nalezljivih bolezni pri ljudeh oziroma ob epidemiji/pandemiji nalezljivih bolezni
  • Protokol prezračevanja prostorov v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje od 1. septembra 2021 dalje
  • Protokol testiranja zaposlenih v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Protokol (izvedbeni načrt) delovanja šole od 1. septembra 2021 dalje
  • Protokol  ravnanj za zajezitev širjenja virusne okužbe v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje od 19. 1. 2022 dalje
     
  Državni predpisi
  • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
  • Zakon o javnih financah
  • Zakon o računovodstvu
  • Zakon o zavodih
  • Zakon o osnovni šoli
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
  • Zakon o splošnem upravnem postopku
  • Zakon o javnih uslužbencih
  • Zakon o šolski inšpekciji
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov
  • Zakon o urejanju javnih financ
  • Zakon o izvrševanju proračuna RS
  • Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019
  • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  • Zakon o spremembah zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  • Zakon o šolski prehrani
  • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna
  • Zakon o knjižničarstvu
  • Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
  • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
  • Pravilnik o šolski dokumentaciji v osnovni šoli
  • Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
  • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
  • Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
  • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
  • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje  programa osnovne šole
  • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
  • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
  • Pravilnik o požarnem redu
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
  • Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada
  • Pravilnik o financiranju šole v naravi
  • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja
  • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
  Predpisi EU:   Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) dostopen na
  http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
  Seznam strateških in programskih dokumentov
  • Letni delovni načrt – LDN
  • Poročilo o realizacije letnega delovnega načrta
  • Šolska publikacija
  • Letno poslovno in finančno poročilo
  • Razvojni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Kadrovski načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Finančni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • Program dela OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
  Vrste postopkov, ki jih vodi organ
  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
  • Postopki prepisa oz. prešolanja
  • Postopki za odložitev vpisa
  • Postopki v zvezi z oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu 
  • Postopki v zvezi s prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti
  • Postopki v zvezi s subvencioniranjem šole v naravi
  • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
  • Postopki razreševanje pritožb (ocene, dajanje informacij javnega značaja, itd.)
  • Imenovanje komisij
  • Odločanje o statusa perspektivnega športnika in perspektivnega mladega umetnika
  • Dodeljevanje sredstev iz šolskega sklada
  • Potrjevanje in sprejem letnega delovnega načrta
  • Potrjevanje in sprejem realizacije letnega delovnega načrta
  • Potrjevanje in sprejem letnega poslovnega in finančnega poročila
  • Potrjevanje in sprejem kadrovskega načrta, finančnega načrta in programa dela (za koledarsko leto)
  • Potrjevanje in sprejem poročila o samoevalvaciji
  • Imenovanje ravnatelja
  • Napredovanje delavcev v plačne razrede
  • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
  • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
  Zbirke osebnih podatkov, s katerimi razpolaga OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

   Evidenca o zaposlenih delavcih
   Evidenca o stroških dela
   Evidenca o izrabi delovnega časa
   Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
   Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
   Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
   Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
   Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
   Evidenca šolske prehrane
   Zbirka podatkov o članih organov zavoda
   Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
   
  Evidenca plačil staršev oz. skrbnikov
  Evidenca testiranih (Covid-19), evidenca cepljenih (zaposlenih delavcev šole), evidenca prebolelih (zaposleni, ki so preboleli okužbo s SARS-Cov-2)

  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  Seznam zbirk  Inventarni popis
  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
  Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Povezave s  spletno stranjo.

  • Šolski koledar
  • Urniki oddelkov, skupin in učiteljev
  • Seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
  • Seznam interesnih dejavnosti
  • Dnevi dejavnosti
  • Govorilne ure
  • Roditeljski sestanki
  • Šola v naravi
  •         www.osic.si
  Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta:http:// www.osic.si (ob vsakem času).
  Informacije so fizično dostopne na sedežu šole med delovnim časom.

   

  Save

  Accessibility