• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Šolska knjižnica

  Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole. Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispevajo k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje. Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. (Ifla/ Unescov manifest, 2001)

  Izposoja knjižničnega gradiva v šolskem letu 2023/2024:

  Delovni čas šolske knjižnice je torek in petek od 7. do 15. ure in sreda od 11.15 do 15. ure. Ob ponedeljkih in četrtkih je knjižnica zaprta.

  Pedagoško delo: Načrtovanje in izvajanje bibliopedagoških ur. Individualno delo z uporabniki knjižnice: individualno bibliopedagoško delo.
  Skupinsko delo z uporabniki knjižnice.

  Druge dejavnosti knjižnice: Sodelovanje pri izvedbi bralne značke, predstavitev knjižnih novosti (sestanki UZ), vodenje knjižnega kviza, priprava razstav ob pomembnih praznikih, sodelovanje z učenci in učitelji – mentorji raziskovalnih nalog, sodelovanje s Knjižnico Toneta Seliškarja, priložnostna nadomeščanja in priprava nanje. Stalno strokovno izpopolnjevanje: udeležba na seminarjih in sodelovanje na študijskih skupinah ter druga ustrezna izobraževanja, spremljanje strokovne literature.

  Knjižnično informacijska znanja: V prvem triletju učenec pridobiva prve samostojne izkušnje o šolski knjižnici. Osvoji knjižnični prostor, spozna ureditev knjižnice in jo dojema kot demokratični prostor. Pozna postopke samostojne izposoje in vračanja gradiva. Uporablja starostni stopnji ustrezno zbirko leposlovnega in poučnega knjižničnega gradiva, loči knjižno od neknjižnega gradiva. Spozna sorodne knjižnice.

  V drugem triletju učenec nadgrajuje pridobljeno znanje in širi možnost uporabe virov. Ločuje posamezne vrste knjižničnega gradiva po namembnosti. Spozna nastanek vira od ustvarjalca do uporabnika. Seznani se s fizičnimi deli knjige in drugih virov, pozna osnovne bibliografske podatke za samostojno poizvedovanje po gradivu. Spozna organizacijo informacij v katalogu in ga uporablja za osnovno informiranje o izbiri in dostopnosti virov. Aktivno se vključuje v oblike kritičnega, ustvarjalnega branja in namenske uporabe virov.

  V tretjem triletju učenec spoznava vlogo in pomen informacij za učenje, osebnostno rast in delovanje v družbi. Pozna vire za splošno, specialno in tekoče informiranje in razume izbor iskalne strategije. Razširja vedenje o dostopnosti in organizaciji informacij v knjižničnem sistemu in zunaj njega in pozna elemente za kritično presojo lokacije informacije. Uporablja bibliografske in druge (elektronske) zbirke podatkov.
  Zna izbrati vire za raziskovalne, informacijske, učne in sprostitvene namene. Vire uporablja etično in zakonito (citira in navaja reference) in zmore ovrednotiti svoje delo.

  Letni delovni načrt šolske knjižnice je del in priloga letnega delovnega načrta šole za leto 2023/24.

  Accessibility