• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Varno in spodbudno učno okolje

   
   
   
   
   
   
   
  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je bila 2020 v skladu z merili Javnega poziva za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (didaktični in psihosocialni vidiki)  izbrana za sodelovanje v navedenem dvoletnem projektu. 
  Projekt se sofinancira s sredstvi ZRSŠ, MIZŠ in UE iz evropskega socialnega sklada.
  Koordinator projekta v šolskem letu 2020/2021 je bil Klemen Turnšek, v šolskem letu 2021/2022 pa je Petra Horvat.
   
   
  Namen programa »Dvig digitalne kompetentnosti«, ki ga bosta vodila konzorcijska partnerja: Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES), v okviru katerega se izvaja ta javni poziv, je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
   
  Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, še posebej v točki krepitve digitalnih kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju.
   
   
  Accessibility