• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Popravni in predmetni izpiti – obvestilo

  OBVESTILO  O PREDVIDENEM PRVEM ROKU ZA POPRAVNI IZPIT IZ MATEMATIKE, 9. razred

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec v 9. razredu opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno, o načinu in datumu opravljanja pa mora biti obveščen najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan v desetih delovnih dneh po zaključku pouka. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj. Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj. Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Dopolnilni pouk in priprava na popravni izpit bo potekal16. 6., 17. 6. ,20. 6., 21. 6. in 22. 6. (natančen razpored ur dopolnilnega pouka učenci dobijo v šoli pri). Poleg dopolnilnega pouka s strokovnimi delavci šole je za dopolnilno pomoč pri učenju na razpolago delavka preko javnih del. V službi je vsak dan od 7. do 15. ure.

  Popravni izpit iz znanja matematike (1. ROK v šolskem letu 2021/2022): pisni del: četrtek, 23. 6. 2022, ob 13. uri in ustni del ob 15.00.

  OBVESTILO O PREDVIDENEM ROKU ZA PREDMETNI IZPIT IZ MATEMATIKE, 9. razred

  Na osnovi  Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, lahko učenec, ki je neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, do konca šolskega leta opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu. Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom. Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 9. razredu negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko opravlja popravne izpite ali ponavlja 9. razred. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Predmetni izpit opravlja učenec pred izpitno komisijo. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj. Učenec opravlja predmetni izpit v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta. Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj. Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

  Predmetni izpit iz znanja matematike v šolskem letu 2021/2022:  pisni del: četrtek, 23. 6. 2022, ob 13. uri in ustni del ob 15.45.

  Accessibility