• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Aktualni razpisi

  SPREMLJAVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ – M/Ž

   

  POTEKLI RAZPISI:

  Razpis za ROID-a

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ – M/Ž

  KNJIŽNIČAR V VIZ – M/Ž

  Razpis za učiteljico razrednega pouka.

  Razpis za ROID-a.

  Ob-1697/22
  Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje,
  Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepov
  2. dopisne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, ki je potekala od ponedeljka, 28. 2. 2022 do četrtka, 3. 3. 2022, razpisuje delovno mesto ravnatelj

  Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
  in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
  64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17 – ZVaj,
  123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI), in sicer mora kandidat/kandidatka izpolnjevati naslednje
  pogoje:

  – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,       pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
  – izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba     ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
  – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
  – ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor
  – ima opravljen ravnateljski izpit.

  Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
  Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
  polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
  5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o
  zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelj.

  Predviden pričetek dela je: 3. 6. 2022.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
  strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
  iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
  ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne smejo biti starejša od 30 dni, dokazilo o
  delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku petnajst dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola
  Ivana Cankarja Trbovlje, Svet zavoda šole, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za
  prosto delovno mesto ravnatelj«.

  Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
  Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi oziroma imenovanju prejeli v zakonitem roku.
  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

  Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

  (Objavljeno v Uradnem listu št. 35, stran 888, Povezava)


  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj  fizike,  in sicer za določen čas (od 1, 2. 2022 do 31. 5. 2022 z možnostjo podaljšanja) s krajšim delovnim časom (14 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 27. 1. 2022. Fizika, februar 2022


  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj matematike,  in sicer za določen čas (od 1, 2. 2022 do 31. 5. 2022 z možnostjo podaljšanja) s krajšim delovnim časom (29 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 27. 1. 2022. Matematika, februar 2022


  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj matematike in fizike,  in sicer za določen čas (od 1, 2. 2022 do 31. 5. 2022 z možnostjo podaljšanja) s polnim delovnim časom. Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno petka, 21. 1. 2022. ma, fi, januar 2022


  Razpisujemo prosto delovno mesto drugi učitelj v 1. razredu (učitelj razrednega pouka), in sicer za določen čas (do vrnitve odsotne delavke) s polnim delovnim časom (40 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno petka, 14. januarja 2022.  Začetek dela: 15. 2. 2022   RP, januar 2022


  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj razrednega pouka, in sicer za določen čas (do vrnitve odsotne delavke oziroma do 9. 1. 2022) s polnim delovnim časom (40 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno petka, 24. decembra 2021 DM RP novo, december 2021


  Razpisujemo prosto delovno mesto šolski svetovalni delavec, in sicer za določen čas (do 31. 8. 2022) s krajšim delovnim časom (8 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno 21. 12. 2021. ŠSS 0,2 dm, december 2021


  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj matematike in fizike,  in sicer za določen čas (od 3. 1. 2022 do 31. 5. 2022 z možnostjo podaljšanja) s polnim delovnim časom. Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno 16. 12.  2021. ma, fi december 2021


  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj razrednega pouka, in sicer za določen čas (do vrnitve odsotne delavke) s krajšim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 9. decembra 2021 DM RP, december 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj matematike in fizike,  in sicer za določen čas (od 3. 1. 2022 do 31. 5. 2022 z možnostjo podaljšanja) s polnim delovnim časom. Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno 9. 12.  2021. matematika, fizika, december 2021 (2)

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj razrednega pouka, in sicer za določen čas (od 26. 11. 2021 do  vrnitve delavke) s polnim delovnim časom. Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 22.  novembra 2021RP, november 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj predmetnega pouka (slovenščine), M/Ž, in sicer za določen čas (od  predvidoma 18. 10. 2021 do 2. 6. 2022) s  polnim delovnim časom. Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov šole (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje), in sicer do vključno četrtka, 16. septembra 2021. DM slovenščina, september 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj razrednega pouka – razrednik (M/Ž), in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 12. avgusta 2021. Razpis RP, DČ, avgust 2021

  Ponovno razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica zgodovine za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 20 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po elektronski pošti na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 9. 8. 2021.  Razpis zgodovina-ponovni

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 9. avgusta 2021.
  Prednost imajo kandidati s pridobljeno izobrazbo smeri razredni pouk. 2. strokovni delavec (3)
  Razpis je bil RAZVELJAVLJEN.

  Razpisujemo prosto delovno mesto šolski svetovalni delavec, in sicer za določen čas (do vrnitve delavke oz. najdlje do 31. 8. 2022) s krajšim delovnim časom (32 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu na področju VIZ lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno petka, 6. avgusta 2021 DM SŠS, avgust 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj (razrednega pouka) – razrednik, in sicer za nedoločen čas (od 1. 9. 2021 dalje) s polnim delovnim časom (40 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 2. avgusta 2021. Učitelj RP razrednik, avgust 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno ponedeljka, 2. avgusta 2021. Razpis za dm 2. strokovni delavec, avgust 2021
  Razpis je bil 4. 8. 2021 RAZVELJAVLJEN.

  Razpisujemo prosto delovno mesto 2. strokovni delavec/delavka (učitelj/ica) v 1. razredu, in sicer za določen čas (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) s skrajšanim delovnim časom (36 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 8. julija 2021. razpis DM 2. strok. delavec 
  Razpis je bil 27. 7. 2021 RAZVELJAVLJEN.

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica tehnike in tehnologije in izbirnih predmetov s področja tehnike, in sicer za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 16 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 8. julija 2021. Razpis DM TIT, julij 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica likovne umetnosti in izbrnih predmetov s področja likovne umetnosti, in sicer za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 16 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno do srede, 7. julija 2021.  razpis za DM LUM

  Razpisujemo prosto delovno mesto učitelj/ica zgodovine za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 20 delovnih ur na teden). Kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe in potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po elektronski pošti na naslov mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si, in sicer do vključno četrtka, 1. julija 2021.  Razpis za DM zgodovina

  Razpisujemo prosto delovno mesto računalnikar (ROID) in učitelj IP s področja računalništva za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2021 dalje, 25 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge (z vsemi dokazili) po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do ponedeljka, 28. 6. 2021. ROID, junij 2021

  Razpisujemo prosto delovno mesto: šolski svetovalni delavec in pedagog za izvajanje DSP (M/Ž), in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom (20 delovnih ur na teden), vsaj do 31. 8. 2021. Pisne vloge z dokazili (diploma, opravljen strokovni izpit na področju VIZ) lahko pošljete do vključno 26. 10. 2020 na naslov šole. objava svetovani delavec, pedagog

  Razpisujemo prosto delovno mesto – 2. strokovni delavec v 1. razredu, in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom (12 delovnih ur na teden). Pisne vloge z dokazili (diploma, opravljens trokovni izpit na področju VIZ) lahko pošljete do vključno 3. 9. 2020 na elektronski naslov: mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si. 2. strokovni delavec, avgust 2020

  Razpisujemo prosto delovno mesto-učitelj tehnike in tehnologije za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2020 dalje, 18 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do srede, 2. 9. 2020. objava tehnika, 2020

  Razpisujemo prosto delovno mesto-učitelj likovne umetnosti za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (od 1. 9. 2020 dalje, 12 delovnih ur na teden). Kandidati z opravljenim strokovnim izpitom lahko pošljejo vloge po navadni pošti na naslov: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, in sicer do srede, 2. 9. 2020. objava likovna umetnost, 2020

   

  Accessibility