• 03 56 33 202
 • os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Trg Franca Fakina 8, Trbovlje
 • Svet zavoda

  Na 12. redni seji sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so v skladu s poslovnikom sveta zavoda in odlokom o ustanovitvi OŠ Ivana Cankarja Trbovlje bili potrjeni nekateri nadomestni člani sveta zavoda, ki od 25. 5. 2023 do zaključka mandata (oktobra 2025) deluje v sestavi: Sendi Šmitpeter, Marjetka Bizjak, Manja Zupan, Rok Podreberšek, Ervin Planinc, Damjan Starina, Sadija Odobašić, Katja Kolarič, Irena Štusej,  Nina Magister in Tina Trugar (predsednica sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje).

   

  Starejše novice:
  18. oktobra 2021 je potekala prva redna seja Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v mandatnem obdobju 2021-2025 v novi sestavi, in sicer:
  predstavniki zaposlenih: Tina Trugar, Irena Štusej, Nina Magister, Katja Kolarič, Dejan Tancer,
  predstavniki ustanovitelja: Nikolina Dakič, Manja Zupan, Anja Vidergar,
  predstavniki staršev: Ervin Planinc, Damjan Starina, Rok Podreberšek
  Izvoljeni predsednik: Anja Vidergar
  Mandat novega sveta zavoda je 4 leta (do oktobra 2025).

  Na osnovi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti, daje ustanovitelju in ravnateljici šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s pravili zavoda določene zadeve.

  Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

   


  Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je imenovan za mandatno obdobje (oktober) 2017–2021. Člani sveta zavoda so: Katja Alauf, Barbka Borštnar, Mojca Rodič, Biserka Rotar, Jožica Rovšek (predstavniki delavcev), Tanja Cenc, Ana Holc, Sebastjan Ledinek (predstavniki ustanovitelja), Urška Pajk Učakar, Ervin Planinc in Uroš Zalokar (predstavniki staršev). Za predsednico Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je bila izvoljena Jožica Rovšek, za namestnico predsednice Biserka Rotar. Nova predsednica (s šolskim letom 2021/2022) je Katja Alauf. 
  Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  2017, Poslovnik o delu sveta zavoda

  Accessibility